2022_2023

sophie commercial center

پروژه تجاری سوفی،در مجاورت یک محله قدیمی در شهر تنکابن قرار دارد با توجه به چالش های که در سایت پروژه و ماهیت آن وجود داشت، طراحی بر پایه وضعیت سایت در زمینه ، شکل و شرایط آن انجام شد.سایت داری دو دسترسی ، یکی از محور اصلی رو به بزرگراه ،دومی از خیابانی در امتداد محله قدیمی می باشد.کاربری های اطراف از دسترسی دوم سایت اغلب مسکونی بوده،اما با گذر زمان و بالا رفتن ارزش اقتصادی زمین ها به تدریج در بخش ابتدایی تمامی زمین ها دکان های کوچکی شروع به ساخت شد، به گونه ای که بازارچه قدیمی محله، خودش را رشد داده است .نکته جالب این زمین افتادگی آن از سطح جاده اصلی و هم تراز بودنش با خیابان محله بوده که لکه گذاری اولیه در راستای همسان سازی تمامی طبقات پروژه با توجه به قوانین زمین و عقب نشینی ها تعیین شده از جانب شهرداری تعیین گردید.